Hoe kan ik een bezwaarschrift indienen  tegen het kappen van de Dreef?

Hoe kan ik een bezwaarschrift indienen tegen het kappen van de Dreef?

Modelbezwaarschrift

Hieronder vind je een modelbezwaarschrift met een hele reeks argumenten. Dat kan je als voorbeeld gebruiken voor je eigen tekst. Je kan de tekst hier downloaden. Selecteer er enkele elementen uit, laat je inspireren, maar vul het zeker aan met je eigen bezwaren en bezorgdheden.

Indienen

Een bezwaarschrift indienen kan op verschillende manieren.

Let op! Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met dinsdag 18 mei 2021. Wie nog een bezwaarschrift wil indienen zal dus snel moeten zijn.

Een bezwaarschrift op papier geef je af bij de Dienst Omgeving in het gemeentehuis of je verstuurt hem met de post. Bij voorkeur als aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91 te 2530 Boechout.

Je kan ook digitaal een bezwaarschrift indienen via

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=Ru1LNpqfRUyGrqhdPNLg8A

Je scrollt naar onder en ziet daar links onderaan een knop: NIEUW BEZWAARSCHRIFT TOEVOEGEN.

Daar klik je op.

Je moet dan eerst inloggen.

Daarvoor heb je je identiteitskaart nodig en een eID kaartlezer. Het kan ook via de itsme-app.

Eens ingelogd zie je het volgende scherm.

Je vult je mailadres en naam in.

Je scrollt naar onder. Daar kan je een bijlage toevoegen.

Let op! Je kan geen Word-document toevoegen.

Als je het voorbeeldbezwaar gebruikt, vul je onderaan je naam en adres in (met eventueel nog eigen aanvullingen) en slaat het bestand dan op als pdf.

Een pdf kan je wel uploaden.

In het tekstvak hierboven tik je nog iets van tekst. Bijvoorbeeld ‘Bij deze in bijlage mijn bezwaarschrift.

En dan druk je rechts onderaan op de knop ‘Indienen’.

Tip: Het kan handig zijn om op voorhand het inloggen al even uit te proberen want het is geen simpele procedure.

En als je wil kan je natuurlijk ook de petitie van de Boechoutse jeugd mee ondertekenen.

Succes!

BEZWAARSCHRIFTVELLEN VAN BOMEN IN DE DREEF

Ik verklaar hierbij bezwaar aan te willen tekenen in het kader van het openbaar onderzoek dat georganiseerd wordt over de aanvraag tot een omgevingsvergunning voor het vellen van hoogstambomen in de Holleweg te Boechout.

De redenen hiervoor zijn de volgende :

1. Er is geen afdoende bewijs dat de bomen van de Dreef in slechte gezondheidstoestand verkeren en instabiel zijn :

In de ‘Visual Tree Assessment’ studies uit 2015 en 2021 die de aanvrager heeft laten uitvoeren, pleiten de boomverzorgers er zelf voor om de bomen goed op te volgen, correct te snoeien en ze vooral ook verder te onderzoeken.

Dat de bewuste 99 bomen een direct veiligheidsrisico inhouden die de zeer verregaande maatregel van het vellen ervan noodzakelijk maakt, staat nergens in die studies.

Ook de trekproef die in 2017 op 3 bomen in de Holleweg werd uitgevoerd, laat een dergelijke conclusie niet toe. Hoewel het toen ging om bomen die specifiek geselecteerd waren omdat ze er zwak uitzagen, bleken er 2 van de 3 perfect in orde. De derde boom werd nadien gerooid.

Het Bomenplan van de gemeente stelt dat een dreef maar vervangen kan worden als 50% van de bomen in slechte conditie verkeert. De VTA-studies die de aanvrager bijbrengt, hebben echter aan géén enkele boom de kwalificatie ‘slechte conditie’ gegeven.

2. De aanspraak van het Ministerie van Defensie op het vellen van bomen is ongegrond en die aanspraak levert bijgevolg geen argument op voor de huidige aanvraag :

In de jaren ’80 van de vorige eeuw heeft de NAVO in het verlengde van de Dreef een ondergrondse kerosine-leiding aangelegd op 2 meter afstand van één van de bomenrijen.

Op 09.04.2019 ontvingen de eigenaars van de Dreef een brief van het Ministerie van Defensie waarin erop gewezen werd dat de afstandsregels voor dat soort pijpleidingen strenger waren geworden en dat 17 bomen in de Holleweg daarom gekapt moeten worden.

Zowel de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) als de advocaten van de gemeente hebben die eis van het Ministerie van Defensie onderzocht en ongegrond bevonden. De gemeente heeft immers wettelijk het recht om de wijziging van het tracé van de pijpleiding af te dwingen ‘ter vrijwaring van het landschapsschoon’.

3. De verantwoording van de effecten op biodiversiteit en ecologie zijn veel te summier :

Volgens de Biologische Waarderingskaart ligt de Dreef in ‘biologisch waardevol’ gebied en bovendien vlakbij het ‘biologisch zeer waardevolle’ Bos van Moretus en het Uilenbos.

De Dreef heeft een echt bosklimaat en met een specifieke ondergroei van o.a. daslook, speenkruid, bosanemoon, zoete kers, bosviooltjes, vlier en zwammen. 

Oude bomen zoals die van de Dreef bieden een reeks structurele habitats en zijn zo levensbronnen voor allerlei soorten en organismen, van vleermuizen over vogels als spechten en uilen tot ongewervelde diertjes en onzichtbare schimmels. Dat maakt de Dreef tot een echte ‘hotspot’ van biodiversiteit.

Ook in de strijd tegen de klimaatopwarming zijn oude, grote bomen enorm belangrijk. Om jaarlijks dezelfde hoeveelheid CO2 op te nemen, moet je 100 jonge bomen planten om 1 gekapte boom uit de Dreef te compenseren. Oude bomen en dreven zorgen ook voor verkoeling en een betere luchtkwaliteit en waterhuishouding. De grote bomen vangen hemelwater af in hun kroon, waardoor het niet direct op de grond terecht komt, maar verdampt of vertraagd wordt afgegeven aan de bodem.

De impact van de voorgestelde totaalkap op al deze zaken is desastreus. Het biodiversiteitsverlies is onmiddellijk en onherstelbaar. Als het al mogelijk is, zal het nog vele decennia duren vooraleer nieuwe, jonge bomen de ecologische functies van de huidige bomen kunnen hernemen.

4. De Dreef is letterlijk en figuurlijk een monument :

Al op de kaarten van Ferraris 1771-1778 was er op deze plaats een beukendreef aanwezig.

De Dreef van Moretus valt dan ook maar liefst binnen 3 Erfgoedbesluiten en is daarnaast nog eens aangeduid als ‘ankerplaats’ in de Landschapsatlas. Ankerplaatsen zijn vanuit erfgoedperspectief de meest waardevolle landschappelijke plekken.

De Dreef verdient het om zolang mogelijk in haar huidige vorm beschermd en verzorgd te worden. De Dreef is ook één geheel. Een verschillende behandeling van de Holleweg en de Lintacker houdt geen steek.

5. Dit bezwaarschrift is zeker geen pleidooi om niets te doen :

Dit bezwaarschrift wil aanzetten tot meer en grondig wetenschappelijk onderzoek om zo tot een doordacht beheersplan voor de hele Dreef te komen. Daarbij wordt uitgezocht hoe op een ecologisch verantwoorde manier stelselmatig aan verjonging kan worden gedaan.

Door monumentale bomen te behouden, zwakkere bomen geleidelijk aan te vervangen, te werken met een diversiteit aan boomsoorten, heb je nooit een volledige kaalkap met alle noodlottige gevolgen voor mens, plant en dier. Integendeel heb je zo altijd een mooie, gezonde, diverse dreef en wordt er ook rekening gehouden met het belangrijke veiligheidsaspect.

Hopelijk kan Boechout-Vremde inderdaad een voortrekkersrol spelen op het vlak van biodiversiteit en klimaat.

6. Andere bezwaren :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik verzoek u vriendelijk met deze verschillende bezwaren rekening te houden en de gevraagde vergunning bijgevolg te weigeren.

(Woonplaats), (datum),

(Naam en handtekening)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *