Wat is het advies van de Boechoutse milieuraad?

Wat is het advies van de Boechoutse milieuraad?

Ook de Boechoutse milieuraad heeft het dossier van de Dreef grondig onderzocht en adviseert het volgende:


De vergunning voor het vellen van 94 bomen aan de Holleweg nu te weigeren en de nodige stappen te nemen om over afzienbare tijd een beslissing ten gronde te kunnen nemen gebaseerd op een allesomvattend (landschaps)beheerplan voor de komende eeuwen en in erkenning van de rechten van de eigenaars en het algemeen belang.


• Onverwijld een reeks concrete acties te starten, die het mogelijk maken om

1. Het risico op korte termijn voor de veiligheid van passanten en omwonenden te
minimaliseren
,

2. Beide alternatieven, te weten behouden en kappen, grondig te bestuderen, te
evalueren en te communiceren
,

3. Bij voorkeur zullen de dreven aan de Holleweg, de Lintacker en tot aan de
Alexander Franckstraat in de studies en besluitvorming opgenomen worden
,
teneinde op lange termijn een harmonisch dreeflandschap te kunnen realiseren.

• Deze acties zullen (ten minste) inhouden:

1. De eigenaar(s) en de gemeente nemen een aantal onmiddellijke maatregelen om
het risico voor schade ten gevolge van vallende takken of bomen te voorkomen
, op basis van advies van boomdeskundigen. Die maatregelen kunnen – bij voorbeeld –
inhouden: het snoeien van dode takken, het inkorten van kronen van minder
stabiele bomen, het verbeteren van de bodemgesteldheid, het afrasteren van de
zone rond de bomen, bij voorbeeld met kastanjehouten afrastering, het afsluiten
van de Holleweg voor alle niet-noodzakelijke gemotoriseerde verkeer (inclusief
bromfietsen) en voor paard, kar en koets, het plaatsen van waarschuwingsborden.

2. De eigenaar(s) en de gemeente bestellen professionele studieopdrachten om de
gezondheid en de toekomstmogelijkheden van de bomen en van de dreven grondig te bestuderen
. Bij voorkeur zullen de studies over een representatieve periode van de jaarlijkse seizoencyclus verlopen, VTA en trekproeven op een representatief aantal bomen inhouden, onderzoek van de bodemkwaliteit en het grondwater.

3. Het opmaken van een beheerplan.

4. De eigenaar en de gemeente vragen formeel aan het ministerie van defensie om de Navo pijpleiding om te leggen zodat de bestaande bomen niet meer in de
“voorbehouden zone” zullen staan.

5. Tegelijk zullen de eigenaars en de gemeente een studie bestellen voor een toekomstige heraanplant van de dreef om terug een harmonisch geheel te
realiseren, van de Holleweg tot aan de Alexander Frankstraat, met hoogstambomen die bestand zijn tegen klimaatverandering.

6. Tenslotte zal een begeleidingscommissie geïnstalleerd worden om alle acties op te volgen. Naast de eigenaars en de gemeente zullen in de commissie ook een aantal onafhankelijke deskundigen zetelen, op gebied van boom-en landschapsbeheer, veiligheid en communicatie.

7. De begeleidingscommissie kan ook aanvullende financieringsmogelijkheden voor deze acties onderzoeken.

Vervolgens geeft de milieuraad ook een reeks aanbevelingen voor de heraanplanting voor het geval men het uitdrukkelijk advies om niet te kappen niet zou volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *