Wanneer is er beslist dat die bomen gekapt zullen worden?

Wanneer is er beslist dat die bomen gekapt zullen worden?

Het antwoord is verrassend genoeg: in 2019.

Het bestuur weet al lang wat men met de Dreef van plan is.

Bijna twee jaar geleden, in de zomer van 2019, is er afgesproken dat de bomen in de Holleweg aan weerszijden van de asfaltweg, gekapt zullen worden.

Op 4 juli 2019 was er op het kabinet van de burgemeester een zogenaamd Dreefoverleg.

Daar waren aanwezig: burgemeester Koen ’T Sijen, schepen van milieu, duurzaamheid en klimaat Kris Swaegers, de twee eigenaars van de Dreef, iemand van Agentschap Natuur en Bos en van Onroerend Erfgoed plus medewerkers van de Dienst Omgeving. Binnen dat overlegcomité wordt op dat moment al jaren over de Dreef onderhandeld.

Men komt tot de conclusie dat er twee mogelijke scenario’s zijn.

a)         Snoeien.

b)        Kappen

Men kiest voor scenario b) … kappen

“De Holleweg wordt als eerste gerooid, de Lintacker blijft voorlopig (zo lang mogelijk) behouden.”

Zo staat er in het verslag.

Een maand later, in augustus 2019, stuurt een medewerker van de Dienst Grondgebiedzaken een mail naar het Ministerie van Defensie met het verslag van het Dreefoverleg en de bevestiging dat de bomen in de Holleweg gekapt zullen worden.

In het verslag van dat Dreefoverleg staat ook nog:

“De communicatie dient zorgvuldig voorbereid te worden. Deze dreef is een onderdeel van het uitzicht van Boechout. Het vellen zal hoe dan ook als een verlies ervaren worden.”

Vandaar dat men al bijna twee jaar doet alsof er nog niks beslist is.

Men durft niet te zeggen wat men van plan is. Ook in de gemeenteraad van een paar weken geleden bleven burgemeester Koen T’Sijen en schepen Kris Swaegers volhouden dat ze geen idee hadden wat er met Dreef zou gebeuren.

Klik hier op de livestream van de gemeenteraad van 22 februari 2021 en herbekijk het debat over de Dreef. Je hoort hoe burgmeester Koen T’Sijen en schepen Kris Swaegers blijven herhalen dat er nog niks beslist is en dat ze geen idee hebben wat de eigenaars van plan zijn.

Wil dat zeggen dat de laatste handtekening gezet is en men morgen kan beginnen kappen? Nee. Zeker niet.

De eigenaar moet eerst nog een omgevingsvergunning aanvragen. Dat heeft hij onlangs gedaan. Nog tot en met 18 mei loopt er een openbaar onderzoek waarbij wij, inwoners bezwaarschriften kunnen indienen en dan pas neemt het college van burgemeester en schepenen een definitieve beslissing.

Alleen heeft men dus twee jaar geleden al gekozen voor de piste ‘kappen’ i.p.v. ‘snoeien’. Andere mogelijkheden zijn sindsdien niet meer onderzocht of verder uitgewerkt.

Het gemeentebestuur heeft de voorbije twee jaar actief geholpen bij het voorbereiden van de aanvraag om die bomen te mogen kappen. Zo moest er o.a. een opmetingsplan worden opgemaakt. Het college heeft daarvoor de opdracht gegeven, een landmeter aangesteld en de kosten op zich genomen.

Er is aan de landmeter gevraagd om enkel de Holleweg op te meten, niet het gedeelte van de Dreef aan de Lintacker. Daarbij werd uitdrukkelijk vermeld “Dit plan zal gebruikt worden voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.”

Het plan van de Dreef dat vandaag deel uit maakt van de aanvraag om de bomen te mogen kappen, is dus besteld en betaald door het college dat moet beslissen of er gekapt zal moeten worden. Het is ook gebruikt als basis voor een heraanplantingsplan dat gebaseerd is op concrete voorstellen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dat agentschap moet in het kader van het openbaar onderzoek een advies uitbrengen of er al dan niet gekapt mag worden, maar de voorbije jaren waren medewerkers van Onroerend Erfgoed al nauw betrokken bij het ontwerp van het heraanplantingsplan dat nu deel uitmaakt van de aanvraag.

Hier vind je het verslag van het Dreefoverleg waarin wordt afgesproken dat de bomen langs de Holleweg zullen gekapt worden. Dat dateert van 4 juli 2019.

Opvallende passage:

•Er loopt een asfaltweg door de Holleweg, afgezet met boordstenen. Bij de aanleg van deze weg werden er graafwerkzaamheden uitgevoerd. Deze ingreep heeft er mee aan bijgedragen dat vele bomen in slechte staat verkeren.

•De bebouwing parallel met de dreef staat zeer dichtbij. Er werd eveneens een verharde weg aangelegd in de wortelzone. Ook dit beïnvloedde de gezondheidstoestand van deze bomen

Dat wil dus zeggen dat als er vandaag een probleem is met de Dreef, de gemeente daarvoor verantwoordelijk is. Zowel het aanleggen van de weg als het toelaten van de bebouwing zijn beslissingen van de gemeente, niet die van de eigenaars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *