Verkoop van gemeentelijke landbouwgrond

Verkoop van gemeentelijke landbouwgrond

 Toelichting: Misschien herinnert u zich dat wij op de gemeenteraad van 25 mei 2020 een Motie van Treurnis hebben ingediend. Daarin betreurden we de verkoop van gemeentelijke landbouwgrond en deden ook een suggestie: als het bestuur landbouwgrond (of andere eigendommen) verkoopt, kijk dan niet enkel naar het geboden bedrag, maar hou ook rekening met andere criteria gekoppeld aan duurzaamheid, zoals een meerwaarde voor natuur en biodiversiteit, een meerwaarde voor de buurt, enz. Kortom, we spoorden het bestuur aan om bij de verkoop van onze gronden rekening te houden met de SDG’s. Duurzame landbouw kan een belangrijke hulpmiddel zijn om de klimaatverstoring tegen te gaan o.a. door CO2-opslag. Landbouw kan ook een belangrijke sleutel zijn om biodiversiteitverlies tegen te gaan. Grond is wat dat betreft een belangrijk beleidsinstrument.  

Daarom vinden we het jammer dat er opnieuw landbouwgrond van ons, Boechoutenaren, verkocht wordt onder gesloten enveloppe aan de hoogste bieder. Deze keer in de Eggerseelstraat. 

Het is weliswaar een klein perceeltje van 675 m², maar ook kleine percelen, of nét kleine percelen kunnen interessant zijn voor het groeiend aantal mensen die interesse hebben in kleinschalige landbouw, voedselbossen, een minibos, CSA’s (Community Supported Agriculture). Stuk voor stuk initiatieven die een grote meerwaarde kunnen hebben voor de gemeenschap, maar niet voldoende geld bij elkaar kunnen rapen om de gesloten enveloppe voldoende te vullen.  

In de beleidsnota 2019-2025 lezen we de intentie “herbebossingprojecten, aanleggen van graslanden of trage wegen, bv. op OCMW-gronden of niet meer bewonnen landbouwgronden”. Door een aangepast verkoopsbeleid zouden dergelijke eigen doelstellingen ook door derden gerealiseerd kunnen worden, in combinatie met verkoopsinkomsten. Dat lijkt ons een mooi voorbeeld van een win-win situatie. Sommige steden, zoals Leuven, tonen aan dat dergelijke ideeën alles behalve naïef of onrealistisch zouden zijn.

Leuven heeft bijvoorbeeld in het kader van de Leuvense voedselstrategie ‘Voeding Verbindt’ besloten om geen eigen landbouwgrond meer te verkopen, maar om die via een Community Land Trust (CLT) pachtloos aan te bieden aan projecten van individuen, professionele landbouwers, maatschappelijke organisaties of verenigingen die zich kandidaat stellen en waarbij rekening gehouden wordt met gunningscriteria als: maatschappelijke meerwaarde, duurzaamheid en ecologie, innovatie en voorbeeldfunctie.

Laat ons daar een voorbeeld aan nemen. Met onze landbouwgrond kunnen we veel meer doen dan enkel geld verdienen. De financiële winst is – laat ons eerlijk zijn – redelijk beperkt, de maatschappelijke meerwaarde die we met deze gronden kunnen creëren is bijzonder groot. Daarom vragen wij: verkoop onze landbouwgrond niet, of stel het uit. Stel het uit tot er een klimaatplan is opgesteld, tot we een biodiversiteitsplan hebben, tot we een lokaal voedselplan hebben. Stel het uit tot burgerinitiatieven een eigen Boechoutse Community Land Trust hebben kunnen oprichten. Laat ons dat soort initiatieven ondersteunen in plaats van enkel rekening te houden met de financiële winst op korte termijn.

Jullie nemen als college niet enkel beslissingen in naam van de huidige Boechoutenaren, maar ook van alle toekomstige generaties. Laat ons dat zeer doordacht en met grootste zorg doen. Laat die grond nog even liggen. En laat ons samen bekijken hoe we daarmee op korte termijn de grootste maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren.  Als we toekomstgericht en innovatief durven denken, zijn er hele mooie dingen mogelijk waar we met z’n allen nog heel lang deugd en plezier van gaan hebben.  Vandaar ons voorstel:  

Voorstel van beslissing: 

1.     De gemeenteraad besluit dat er tot nader order geen gemeentelijke landbouwgrond meer verkocht mag worden, noch door de gemeente, het OCMW of het AGB.  

2.     De gemeenteraad geeft het bestuur de opdracht om een plan op te stellen om door middel van deze gronden een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde te realiseren waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de impact op klimaat, biodiversiteit, sociale cohesie e.d. 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

Stemming

9 stemmen voor

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

13 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T’Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten en Heleen Rymen

https://boechout.meetingburger.net/gr/73363fc4-333a-46d9-a594-f72583849159#4c97f4fe-944c-4c75-b9f2-fc1da6a5cfcb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *