Forensisch auditrapport Boechout

Forensisch auditrapport Boechout

Raadslid Filip Peeters diende ruim een jaar geleden klacht in bij Audit Vlaanderen tegen burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout-Vremde) wegens vermoeden van belangenvermenging in verschillende dossiers rond ruimtelijke ordening. Dossiers die Boechout al jaren polariseren, konden op die manier door een onafhankelijk orgaan bekeken worden, met de bedoeling waarheid aan het licht te brengen. Hopelijk brengt dit niet alleen uitsluitsel of er al dan niet iets aan de hand was, maar brengt het uiteindelijk ook rust terug in Boechout.

Audits en Forensische Audits, wat zijn dat

Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse Overheid dat bevoegd is voor onderzoeken naar en controle over administratie en lokaal bestuur.

Bij een gewone audit onderzoekt Audit Vlaanderen de goede werking van een organisatie en van de beslissingen die deze neemt. 

Bij een forensische audit echter gaat Audit Vlaanderen op zoek naar mogelijke fraude die binnen een organisatie werd gepleegd.
Niet elke melding van onregelmatigheden leidt tot zo’n forensische audit. Daarvoor dienen voldoende zwaarwichtige redenen zijn om tot een diepgravend, dus forensisch, onderzoek over te gaan.
Dat gebeurt in de praktijk maar in 1 op 7 of 8 meldingen. Er moeten dus echt wel voldoende aanwijzingen voorhanden zijn om tot een forensische audit over te gaan en een diepgravend onderzoek te starten.

In het geval er uit de forensische audit een vermoeden van strafrechtelijke inbreuken blijkt, gaat het onderzoeksrapport naar de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie bij de Federale Politie. Audit Vlaanderen heeft immers zelf geen politionele bevoegdheden.
Als de CDBC feiten vindt die het vermoeden van corruptie zouden kunnen staven, dan kan de Procureur des Konings de zaak voor de strafrechter brengen.

Een forensische audit voor Boechout-Vremde

Na de klacht van raadslid Filip Peeters vond Audit Vlaanderen het resultaat van het vooronderzoek dus zwaarwichtig genoeg om een forensische audit te starten. Dat was in maart 2022.

Midden februari werd dit onderzoek afgerond en werd het forensisch auditrapport overgemaakt aan het bestuur van onze gemeente  – dus ook aan alle gemeenteraadsleden – en aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie.

Dit betekent dus dat Audit Vlaanderen aanwijzingen heeft dat er door burgemeester Koen T’Sijen mogelijk strafrechtelijke inbreuken werden begaan.

De inhoud van het forensisch auditrapport is geheim omdat het gegevens bevat die de privacy van derden kunnen schaden. Het rapport dient echter in openbare zitting op de gemeenteraad behandeld te worden. Enkel de delen die mogelijk iemands privacy kunnen schenden moeten aan de openbaarheid onttrokken worden. Komt in het hele dossier de privacy te zeer in het gedrang, dan kan met een tweederde meerderheid besloten worden om het agendapunt naar de besloten vergadering te verwijzen.

Meerderheid en gemeenteraadvoorzitster verhinderen de bespreking in openbare zitting 

Logischerwijs vindt ’t Dorp Boechout-Vremde dus dat de bevindingen van Audit Vlaanderen op de openbare zitting van de gemeenteraad besproken moet worden met eerbiediging van het recht op privacy.

Het gemeentebestuur (PRO, Groen-Gangmaker, CD&V) heeft dit op gemeenteraad verhinderd door het agendapunt zonder motivering en met een onvoldoende meerderheid naarr de zitting achter gesloten deuren te verhuizen, om de bespreking van het auditrapport daar vervolgens te verwijzen naar een nog niet eens bestaande Deontologische Commissie, geheel tegen de te volgen procedure in.

Bovendien stond de voorzitster van de gemeenteraad Ria Van Den Heuvel (PRO) na het aanvatten van het agendapunt toe dat burgemeester Koen T’Sijen een verklaring voorlas waarin hij de vaststellingen van Audit Vlaanderen minimaliseerde. De voorzitster ontzegde de oppositie echter het recht op wederwoord.

Openbaarheid van bestuur met respect voor wet en privacy

Tegen deze onregelmatigheden heeft ‘t Dorp klacht ingediend bij de provinciegouverneur.
’t Dorp Boechout-Vremde zal zich met hand en tand verzetten tegen doofpotoperaties.

Intussen is het onze gemeenteraadsleden Lode Van Den Brande, Ines De Keulenaer en Filip Peeters streng verboden om de informatie uit het auditrapport publiek te maken. Daar houden ze zich dan ook strikt aan. Maar als burgerbeweging vindt ’t Dorp Boechout-Vremde dat de inwoners recht hebben op transparantie en dat het auditrapport dus openbaar moet worden gemaakt.

In het kader van de openbaarheid van bestuur heeft ’t Dorp Boechout-Vremde daarom een geanonimiseerde kopie opgevraagd. Het is voorlopig afwachten of aan die vraag gevolg zal worden gegeven.

Diegenen die willen doen geloven dat Audit Vlaanderen en de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie zich met burenruzies bezighouden dwalen en getuigen van weinig respect voor deze instellingen. Er was wel degelijk iets aan de hand. Het doel van forensisch onderzoek is volgens de website van Audit Vlaanderen “… de waarheid aan het licht te brengen.” Maar voor wie geen toegang heeft tot het rapport blijft de waarheid alsnog in het duister gehuld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *